સુખી પરિવાર………….

આપના પરિવાર માં સુખ અને સંતોષ નું સામ્રાજ્ય ઝંખો છો ? તો.. એવું વાતાવરણ પેદા કરવા આ પ્રમાણે વર્તન કરો………………..

Read more

આ તે માનવ કે દેવ….?

એ હતા ભાવનગરના પ્રખ્યાત દીવાન પ્રભાશંકર પટણી. એક વાર તેઓ બહારગામ ગયા,બરાબર એ સમયે એમના ઘરમાં ચોરી થઇ,પ્રભાશંકરના ધર્મપત્ની એ

Read more

ફરિયાદ નહિ ધન્યવાદ……………..

શેખસાદી સાહેબ ફારસી ભાષાના બહુ મોટા વિદ્વાન હતા.એમને ચાલીસ વરસ ની ઉમર પછી ગ્રંથો વાચવાનું શરુ કર્યું હતું. વિશાલ વાંચનને

Read more

પરધન પથ્થર સમાન……………

સંત નામદેવના સમયમાં પંઢરપુરમાં એક ગરીબ દંપત્તિ વસ્તુ હતું.પતિનું નામ રાંકા અને પત્ની નું નામ બાંકા.સંપત્તિથી ગરીબ હોવા છતાં સ્વભાવે

Read more

પરનિંદા…….

એક ગામમાં એક સંત પધાર્યા.સંતના પ્રવચનમાં આખું ગામ આવ્યું,આ ગામમાં એક માણસ એવો હતો કે જેને પરનિંદાનો ભારે રસ, સાધુ

Read more

બધાંને એમ છે કે હું ફાવી ગયો છું..

કોણ àªœàª¾àª£à«‡ àª† àª•à«‡àªµàª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª†àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,બધાંને àªàª® àª›à«‡ àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,અહીં àª•à«‹àªˆ àª•à«‹àªˆàª¨à«‡ àª¬à«‹àª²àª¾àªµàª¤àª¾àª‚ àª¬à«€àªµà«‡ àª›à«‡,,ને àª®àª¾àª°àª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª²à«‹àª•à«‹ àªàª•àª¬à«€àªœàª¾àª¨à«‡ àªœà«‹àªˆàª¨à«‡ àªœà«€àªµà«‡ àª›à«‡,અનહદ àª àª‚ડીમાં àª²à«‡àªªàªŸà«‹àªª àª¸àª¾àª¥à«‡ àªàª• àª°à«‚મમાં àªªà«àª°àª¾àªˆ àª—યો àª›à«àª‚,ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,અહીં àª®àª¾àª£àª¸àª®àª¾àª‚ àª¥à«€ àª¦ ોસ્ત àª¨à«€àª•àª³à«€ àª—યો àª›à«‡  ;ને àª§à«‹àª³à«€àª¯àª¾àª¨à«‹ àª¸à«àªµàª­àª¾àªµ àª¬àª§àª¾àª‚ને àª­àª°à«àª–à«€ àª—યો àª›à«‡,લા ગણી àªµàª—રના àª®àª¾àª£àª¸à«‹ àª¸àª¾àª¥à«‡ àª«àª¸àª¾àªˆ àª—યો àª›à«àª‚,ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,કોણ àªœàª¾àª£à«‡ àª† àª•à«‡àªµàª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª†àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,બધાંને àªàª® àª›à«‡ àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,એક àªŸàª¾àª‡àª® àª–ાવ àª›à«àª‚, àª¨à«‡ àª“ફીસ àªœàª¾àª‰àª‚ àª›à«àª‚, àª®àª¾àª£àª¸ àª®àª¾àª‚થી àªœàª¾àª£à«‡ àª®àª¶à«€àª¨ àª¬àª¨à«€ àª—યો àª›à«àª‚,આઝાદ àª­àª¾àª°àª¤àª®àª¾àª‚ àª¥à«€ àª…હી આવી àª«àª°à«€ àª—ુલામ àª¬àª¨à«€ àª—યો àª›à«àª‚,ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,ભગવાન, àª¥à«‹àª¡à«€ àªœàª¿àª‚દગી àª¬àª¾àª•à«€ àª°àª¾àª–જે àª•à«‡,મારા àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª®àª¾àª°à«‡ àªœà«€àªµàªµà«àª‚ àª›à«‡,ફરી àªŸà«‹àª³à«‡ àªµàª³à«€ àªªà«‡àª²àª¾ àª—લ્લે àª¬à«‡àª¸àªµà«àª‚ àª›à«‡,ફરી àª¸à«‡àªµ àª‰àª¸àª³ àªªà«‡àªŸ àª­àª°à«€àª¨à«‡ àª à«‹àª•àªµà«àª‚ àª›à«‡,બાઈક àªªàª° àª¤à«àª°àª£ àª¸àªµàª¾àª°à«€ àª°àª–ડવું àª›à«‡,ભગવાન, પોતાના àª²à«‹àª•à«‹àª¥à«€ àª›à«àªŸà«‹ àªªàª¡à«€ àª—યો àª›à«àª‚,ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,કોણ àªœàª¾àª£à«‡ àª† àª•à«‡àªµàª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª†àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,બધાંને àªàª® àª›à«‡ àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚..Hiren        

Read more

અધિકાર વિનાના કામથી ડફણાં મળે……

એક ધોબીનો ગધેડો કપડાં નદીએ લઇ જવા-લાવવાનું કામ કરતો.વાળી કપડાં સાચવવા એક કુતરો પણ પાળેલો હતો.ધોબી કપડાં ધોઈને બેસે ત્યારે

Read more

શિલ્પી નું રહસ્ય……..

એક શિલ્પી એને એક સાવ સામાન્ય પથ્થરમાંથી,એવી અસામાન્ય પ્રતિમા તૈયાર કરી કે એક વાર તો નાસ્તિકને પણ નમવાનું દિલ થઇ

Read more

ભોળો ભગત…………….

એક ભોળો ભલો ભક્ત ચાલી ચાલીને લોથપોથ જઈ ગયો હતો, છતાં મારગ ખૂટતો નહોતો. એને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી : हे

Read more

ધરતીકંપ કરતાં ધિક્કારકંપ વધારે ખતરનાક…….

એક ગામમાં બે ભિક્ષુક રહેતા હતા,એક આંધળો અને બીજો લંગડો.બન્ને એકમેક ના સહારે ભિક્ષા માગીને જીવન ગુજારતા હતા.એક દિવસ બન્ને

Read more