ચોરી ને ચાલાકી…..

બાવો ને ચેલો રસ્તે જતા હતા ,વચમાં શેરડી નું ખેતર આવ્યું, ગુરુ બહાર રહ્યો અને ચેલા ને અંદર શેરડી ચોરવા

Read more

મોક્ષ શી રીતે મળે ?

એ પ્રજા પ્રિય રાજા હતો,પ્રજાના સુખ માં સુખી અને દુખ માં દુખી, પ્રજા જનો પણ તેની માટે કોઈ પણ સમયે

Read more

વાણી નું શ્રવણ

વ્યાસજી ની વાણી નું શ્રવણ કરવા એક ભાઈ રોજ આવતા, એક દિવસ વ્યાસજી એ કહ્યું કે તમારા દીકરા ને કાલે

Read more

કોના બોધ ની અસર થાય…?

કહેવાય છે કે કોઈ એક રાજા ને વ્યાસજી ભાગવત સંભળાવતા હતાં, તેમ કરતા એક દિવસ વ્યાસજી એ રાજા ને કહ્યું

Read more