સ્વભાવની સુંદરતા!
સુંદરતાની ખોટ સારા સ્વભાવ વડે પુરી શકાય છે;

પણ સારા સ્વભાવની ખોટ સુંદરતા વડે કદી પુરી શકાતી નથી…..

 

Beautiful Nature will easily do good even if your not so beautiful with looks, 

But Ugly Character will do no good how beautiful you may be…