સમજદાર કો ઈશારા કાફી…..A

ગલતીયા….

જો ગલતી છોડ કર બૈઠે હૈ, ઉન્હેં ભગવાન કહેતે હૈ.

જો ગલતી કરકે ગલતી કો સુધારતે હૈ, ઉન્હેં ઇન્સાન કહેતે હૈ.

જો ગલતી કર ગલતી ન સુધારતે હૈ ,ઉન્હેં હેવાન કહેતે હૈ.

(ઔર) જો ગલતી પર ગલતી કર જા રહે હૈ,ઉસે શેતાન કહેતે હૈ.

 

સુધારક….

 ” અરે ! સુધારક જગત કે,મત કર ચિંતા યાર;

   તૂ હી તેરા જગત હૈ ,પહેલે  ખુદકો  સુધાર.”

 

તકદીર…

 àª¹àª®à«‡ બનાની હૈ તકદીર અપને હાથોસે,

અપને વક્ત કે વિધાતા હૈ હમ લોગ .

 

અલ્પતા..મહત્તા….

 àª®à«‹àªŸàª¾àª“ ની અલ્પતા જોઇને થાકી ગયો છું,

(હવેતો) નાના ઓ ની મહત્તા જોઇને જીવી રહ્યો છું.

 

ગંધ દારૂ ની…..

 àª†àªµà«‡ છે ગંધ દારૂ ની,વક્તા ના બોલમાં.

 àª¨à«‡ એમનો વિષય છે,દારૂ પીવો એ બુરાઈ છે.