બધાંને એમ છે કે હું ફાવી ગયો છું..

કોણ àªœàª¾àª£à«‡ àª† àª•à«‡àªµàª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª†àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,
બધાંને àªàª® àª›à«‡ àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,

અહીં àª•à«‹àªˆ àª•à«‹àªˆàª¨à«‡ àª¬à«‹àª²àª¾àªµàª¤àª¾àª‚ àª¬à«€àªµà«‡ àª›à«‡,,
ને àª®àª¾àª°àª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª²à«‹àª•à«‹ àªàª•àª¬à«€àªœàª¾àª¨à«‡ àªœà«‹àªˆàª¨à«‡ àªœà«€àªµà«‡ àª›à«‡,
અનહદ àª àª‚ડીમાં àª²à«‡àªªàªŸà«‹àªª àª¸àª¾àª¥à«‡ àªàª• àª°à«‚મમાં àªªà«àª°àª¾àªˆ àª—યો àª›à«àª‚,
ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,

અહીં àª®àª¾àª£àª¸àª®àª¾àª‚ àª¥à«€ àª¦ ોસ્ત àª¨à«€àª•àª³à«€ àª—યો àª›à«‡
  ;ને àª§à«‹àª³à«€àª¯àª¾àª¨à«‹ àª¸à«àªµàª­àª¾àªµ àª¬àª§àª¾àª‚ને àª­àª°à«àª–à«€ àª—યો àª›à«‡,
લા ગણી àªµàª—રના àª®àª¾àª£àª¸à«‹ àª¸àª¾àª¥à«‡ àª«àª¸àª¾àªˆ àª—યો àª›à«àª‚,
ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,

કોણ àªœàª¾àª£à«‡ àª† àª•à«‡àªµàª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª†àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,
બધાંને àªàª® àª›à«‡ àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,

એક àªŸàª¾àª‡àª® àª–ાવ àª›à«àª‚, àª¨à«‡ àª“ફીસ àªœàª¾àª‰àª‚ àª›à«àª‚,
 àª®àª¾àª£àª¸ àª®àª¾àª‚થી àªœàª¾àª£à«‡ àª®àª¶à«€àª¨ àª¬àª¨à«€ àª—યો àª›à«àª‚,
આઝાદ àª­àª¾àª°àª¤àª®àª¾àª‚ àª¥à«€ àª…હી આવી àª«àª°à«€ àª—ુલામ àª¬àª¨à«€ àª—યો àª›à«àª‚,
ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,

ભગવાન, àª¥à«‹àª¡à«€ àªœàª¿àª‚દગી àª¬àª¾àª•à«€ àª°àª¾àª–જે àª•à«‡,
મારા àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª®àª¾àª°à«‡ àªœà«€àªµàªµà«àª‚ àª›à«‡,
ફરી àªŸà«‹àª³à«‡ àªµàª³à«€ àªªà«‡àª²àª¾ àª—લ્લે àª¬à«‡àª¸àªµà«àª‚ àª›à«‡,
ફરી àª¸à«‡àªµ àª‰àª¸àª³ àªªà«‡àªŸ àª­àª°à«€àª¨à«‡ àª à«‹àª•àªµà«àª‚ àª›à«‡,
બાઈક àªªàª° àª¤à«àª°àª£ àª¸àªµàª¾àª°à«€ àª°àª–ડવું àª›à«‡,
ભગવાન, પોતાના àª²à«‹àª•à«‹àª¥à«€ àª›à«àªŸà«‹ àªªàª¡à«€ àª—યો àª›à«àª‚,
ને àª¬àª§àª¾àª‚ને àªàª® àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,

કોણ àªœàª¾àª£à«‡ àª† àª•à«‡àªµàª¾ àª¦à«‡àª¶àª®àª¾àª‚ àª†àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚,
બધાંને àªàª® àª›à«‡ àª•à«‡ àª¹à«àª‚ àª«àª¾àªµà«€ àª—યો àª›à«àª‚..


Hiren