સુખી પરિવાર………….
Jan19

સુખી પરિવાર………….

આપના પરિવાર માં સુખ અને સંતોષ નું સામ્રાજ્ય ઝંખો છો ? તો.. એવું વાતાવરણ પેદા કરવા આ પ્રમાણે વર્તન કરો……………….. સહુ વડીલ ના માર્ગદર્શન મુજબ જ વર્તે. મતભેદ નો ઉકેલ...

Read More
Tenali RamaKrishna……………
Jan19

Tenali RamaKrishna……………

The Sun Rise……   Garlapati Tenali RamaKrishna,Popularly known as Tenali Raman was simple brahmin, Who lived during the early 16th century and hailed from Tumuluru village near the coastal town of tenali in guntur District of pesent day Andhra Pradesh.   Tenali Raman later became one of the eight poets called the `ashtadiggajas`(eight strong pillars) of the Royal court of the famed Emperor of...

Read More