ચોરી ને ચાલાકી…..

બાવો ને ચેલો રસ્તે જતા હતા ,વચમાં શેરડી નું ખેતર આવ્યું, ગુરુ બહાર રહ્યો અને ચેલા ને અંદર શેરડી ચોરવા મોકલ્યો, તેવા માં તો ખેતર નો માલિક આવ્યો, હવે શુ થશે ?   ખેતરનો માલિક...

Read More
Sharp introduce New Android Phone: Waterproof Body, 4.5-Inch 3D QHD Display, 12 megapixel CMOS sensor
Sep30

Sharp introduce New Android Phone: Waterproof Body, 4.5-Inch 3D QHD Display, 12 megapixel CMOS sensor

Just a few days after unveiling the waterproof IS13SH, Sharp has come out with yet another beastly submersible, known as the Aquos Phone 102SH. Juiced by a 1GHz TI OMAP 4430 CPU, this Gingerbread-coated handset boasts a 4.5-inch glasses-free 3D display with 720 x 1280 resolution, along with 1GB of RAM and a 32GB microSDHC card. The device also packs a 12 megapixel CMOS sensor and supports DLNA, infrared connections, e-wallet...

Read More
Firefox 7 Final Officially now, ready to Download
Sep29

Firefox 7 Final Officially now, ready to Download

If one has complained of Mozilla for the delay in performing new releases, now need to revise their opinions. Mozilla has released the new version Firefox 7 in very less span of time. Couple of weeks ago we reported on Firefox 6 and now Mozilla released another version. Firefox 7 enhance your browsing experience by improving one of its major drawback, i.e. high memory consumption. The latest and new...

Read More

મોક્ષ શી રીતે મળે ?

એ પ્રજા પ્રિય રાજા હતો,પ્રજાના સુખ માં સુખી અને દુખ માં દુખી, પ્રજા જનો પણ તેની માટે કોઈ પણ સમયે માથું પણ આપવું પડે તો તૈયાર હતા,   જે રાજા ને ગમતા ન હતા વૈભવો,ગોઠતા નહોતા...

Read More
LOL!
Sep28

LOL!

 ...

Read More