બુધ્ધીશાળી – એક વાર્તા

બુધ્ધીશાળી

નદીમાં એક વાંદરો મસ્તી થી તરી રહ્યો હતો , અચાનક મગરે તેનો પગ પકડી લીધો ,
ને વાંદરો તરતા તરતા અટકીગયો , કાંઠા પર àª¬à«‡àª à«‡àª²àª¾àª‚ àªµàª¾àª‚દરા માંથી એક વાંદરાએ આ દ્રશ્ય જોયું ,
અને સવાલ કર્યો , કેમ અટકી ગયો ? નદી માં રહેલા વાંદરા એ ગંભીરતા થી જવાબ આપ્યો,
હું જોવા ઉભો છું કે આ મગરે લાકડા નો ટુકડો કેમ પકડ્યો હશે ?,આ સાંભળી મગર વિચારમાં પડી
ગયો,અને વાંદરા નો પગ છોડી દીધો ,વાંદરો ફટાફટ નદી ની બહાર નીકળી àª—યો.આને કહેવાય
બુધ્ધી નો ઉપયોગ. 
                                                                                                                                                            
                                             ગમે તેવી કપરીસ્થિતિ માં ડરી જવું નહિ , બુધ્ધી  થી મારગ શોધવો.

Author: rajnissh

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.