નામ……

વો નામ જિસકે લીએ જિંદગી ગવઈ ગઈ,
ન જાણે ક્યા થા, મગર કુછ ભીગા ભીગાસા થા.
નામ મેરા સુનતે હી શર્મા ગએ,
તુમને તો ખુદ આપકો રૂસવા કિયા.
બસ ઇતની બાત હૈ, જિસપર હમારી જાન જાતી હૈ,
કી ઉનકે જાં નીસારો મેં હમારા નામ આતા હૈ.
જબ ભી આતા હૈ તેરા નામ મેરે નામ કે સાથ,
જાણે કયું લોગ મેરે નામ સે જલજાતે હૈ.

Author: rajnissh

Share This Post On