નસીબ………

  જિસે તુ ને ચાહા વો મિલા ગયા,જિસે મૈને ચાહા વો મિલા નહિ,
 
  àª ખુદા કી દેન અજીબ હય ,યા ઉસીકા નામ નસીબ હય…

Author: rajnissh

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.