ગાય (cow) ની અરજ ……

ગાય (cow) ની અરજ ……
તરણચરણ બન જાઉં ,નીર સરિતા કો પીવું, મહા ધામ ઘનગ્રાસ ,બીનાવસ્ત્ર મૈ જીવું…..
વત્સ હમારા હૈ વહ, બોજ ધરતીકા ઉઠાવે, હય ગય બૈઠે કામ, નિત્ય નવા ભોજન પાવે….
જીવતા હું નિત્ય સુખ કરું, મુવે ચામ ચરણે ધરું, ક્યાં ગુના ખુદા મૈને કિયા?વિના વાંક રે મરું….
અમ મોઘા પ્રાણી નો અવાજ , વહાલા કોઈ સુનોરે ! અમે નથી કીધા અપરાધ,અમોને શીદ મારો રે…
અમે દઈએ છીએ મીઠા દૂધ,ખાઈએ સુકો ચારો રે ! અમે ખાઈએ સુખા ઘાસ અરજ અમારી સુનો રે ……
 
 
 
આ ગાય માતા અરજ કરે છે કે , જે કોઈ ગુનેગાર મુખ મેં તૃણ લેતે હય ઉનકો જીવિતવ્ય મિલતા હય,
તો મૈ તો જિંદગી ભર તૃણ ખાતી હું ! હમારા બચ્ચા ધરતી કા બોજ ઉઠાતા હૈ ,ધરતી ખેડકે અનાજ પકાતે હૈ !
બીના વસ્ત્ર હમ નગ્ન ફિરતે હૈ..ઔર સબકો દૂધ ,દહીં,દેતે હૈ ! ફિર મરને કે બાદ હમારે ચર્મ સે પાવ કે જૂતિયા બનાકર પહેનતે હૈ ,
તો હે દયાળુ ખુદા , મૈ ને ક્યા ગુનાહ કિયા હૈ કી હમકો લોગ બીના કારણ મારતે હૈ ?

Author: rajnissh

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.