ગાંડા પાસે ડાહ્યા બની કામ ના લેવાય – જોક

  ગાંડા પાસે ડાહ્યા બની કામ ના લેવાય

એક દિવસ એક પાગલ માણસ ઝાડ પર ચઢી ગયો , અને બધાને ડરાવવા લાગ્યો કે હું ઝાડપર થી પડું છું,

લોકો સમજાવવા લાગ્યા , મરી જઈશ ,પગ ભાગી જશે ,લોહી નીકળશે ,પણ તે માનવા તૈયાર નથી,
બધાને ડરાવતો રહ્યો,વધારે બોલશોતો કુદી જઈશ,ગામ ના લગભગ બધા ડાહ્યા માણસો સમજાવવા
આવ્યા , પણ તે માનવા તૈયાર નથી ,એક ગાંડો માણસ આ તમાશો ઉભો ઉભો જોઈ રહ્યો હતો ,
અને અચાનક ઘર માં ગયો અને થોડી વાર માં બહાર આવ્યો, અને ઝાડ આગળ આવી ને પેલા
પાગલ ને બ્લેડ બતાવી કહ્યું નીચે આવે છે ,કે ઝાડ કાપી નાખું ?….પાગલ માણસ ડરી ગયો
અને બોલ્યો ઝાડ ના કાપતો હું નીચે આવું છું.
 

Author: rajnissh

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.